fbpx

งานพบปะพูดคุย กับทีมงานสานสัมพันธ์ลูกค้า

งานพบปะพูดคุย กับทีมงานสานสัมพันธ์ลูกค้า

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2562 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน หัวหน้าคณะทำงานบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่าเรือแหลมฉบัง เข้าพบปะ พูดคุย เฮฮาแบบมีสาระ กับประธานชุมชนและผู้อำนวยการโรงเรียน ในประเด็นหัวข้อ“การจัดกิจกรรมของท่าเรือแหลมฉบัง” เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ด้านการตอบแทนสังคม โครงการพัฒนาด้านการศึกษาของลูกหลานในชุมชน ข่าวสารต่างๆ ช่องทางการรับข่าวสาร แนวทางการขอรับการสนับสนุนโดยผ่านความเห็นชอบของเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ข้อคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและข้อเสนอแนะการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบังที่มีต่อ ชุมชนทั้ง 9 ชุมชนและโรงเรียน 5 แห่งในเขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ณ ร้านอาหารครัวลูกเอก เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย