fbpx

งานวัฒนธรรมความปลอดภัยครั้งที่1

งานวัฒนธรรมความปลอดภัยครั้งที่1

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 เมษายน 2562 เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกล่าวต้อนรับในกิจกรรมเสวนา โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ประจำปี 2562 “การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังอย่างยั่งยืน” โดยมี เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และผู้บริหาร พนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาฯ ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่กองการท่า ท่าเรือแหลมฉบัง จัดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนและองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมและจิตสำนึกในการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการเสวนา ในหัวข้อ “การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังอย่างยั่งยืน” จาก นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ นางสาวตุลาพร อนันต์นาวีนุสรณ์ ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 จังหวัดชลบุรี ศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้แทนจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร. ธัญภัส เมืองปัน ผู้แทนจากคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเสวนา รวมทั้ง มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ จาก ผู้แทนคณะที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมของท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ในเรื่อง การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง อีกทั้ง ผู้แทน บริษัท แอล ซี บี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 1 จำกัด ผู้แทน บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด ผู้แทน บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด และ ผู้แทน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบรรยาย และแลกเปลี่ยน ความรู้การบริหารจัดการท่าเรือสีเขียวอย่างยั่งยืน และมีกิจกรรมสัมพันธ์ โดยคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อีกด้วย