fbpx

โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ 9

โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ 9

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ 9 ณ บริเวณป่าชายเลนแหลมฉบัง โดยมี นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ทั้ง 39 ชุมชน หน่วยงานภาครัฐต่างๆ โดยภายในงาน ผู้ร่วมงานได้ร่วมซ่อมแซมสะพาน และเก็บขยะ โดยรอบป่าชายเลนแหลมฉบัง สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบเงินสนับสนุนการซ่อมแซมบูรณะป่าชายเลนแหลมฉบัง เป็นจำนวนเงิน 240,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และได้รับมอบเงินในการสนับสนุนจาก บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 32,000.- บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) และบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) อีกด้วย