fbpx

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามแผนวิสาหกิจ ของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามแผนวิสาหกิจ ของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามแผนวิสาหกิจของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563-2566 และจัดทำแผนปฏิบัติการ 2 ปี ปีงบประมาณ 2563-2564 ของศูนย์ EVM ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีผู้บริหาร และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง รวมทั้ง เป็นการปฏิบัติงานตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้มอบนโยบายไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนแผนวิสาหกิจของการท่าเรือแห่งประเทศไทยอีกด้วย และต่อมา เวลา 13.30 น. เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง ชี้แจงภารกิจ ที่ท่าเรือแหลมฉบังได้เร่งดำเนินงานและมุ่งพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่ส่งผลให้ภารกิจประสบความสำเร็จได้ โดยภารกิจ 5 ภารกิจ มีดังนี้ ดังนี้ 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการท่าเรือให้มีมาตรฐานระดับโลก (World Class Port) เพื่อสนับสนุนและเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2. พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง (Intermodal Transport) ที่เชื่อมโยงโครงข่าย การขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก 3. พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม และเป็นส่วนสนับสนุนการเติบโตขององค์กร 4.พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุนการบริการและการดำเนินงานที่เป็นเลิศ 5.สร้างความนิยมและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนโดยรอบต่อการดำเนินกิจการท่าเรือและบทบาทความสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตและความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน