fbpx

ท่าเรือแหลมฉบังให้การต้อนรับ ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 ท่าเรือแหลมฉบังให้การต้อนรับ ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายกฤตเมธ ปราบพาลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ให้การต้อนรับ นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง” ที่เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้ง รับฟังการบรรยายสรุปกิจการ และโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับการดูงานในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ในการเยี่ยมชมมาประยุกต์ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการอีกด้วยข่าวท่าเรือ 2
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามแผนวิสาหกิจ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย