fbpx

จัดการฝึกอบรม การพัฒนาเทคนิคการสอนงานของท่าเรือแหลมฉบัง

กองการบุคคล ท่าเรือแหลมฉบัง จัดการฝึกอบรม การพัฒนาเทคนิคการสอนงานของท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 โดยมีพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ที่เป็นผู้สอนงาน และผู้รับการสอนงาน เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับวิทยากรในบรรยาย คือ ดร.วรรณวิชนี ถนอมชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาบูรพา และการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้สอนงานได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับผู้รับการสอนงาน ทำให้ผู้รับการสอนงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกด้วย