fbpx

พิธีเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ส่วนต่อขยาย ช่วงพัทยา – มาบตาพุด

เมื่อเวลา 13.30 น. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนการท่าเรือฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ส่วนต่อขยาย ช่วงพัทยา – มาบตาพุด (ด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางอู่ตะเภา) ณ จังหวัดระยอง โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ได้กล่าวถึงขอบเขตของโครงการฯ มีระยะทาง 32 กิโลเมตร ประกอบด้วย 3 ด่าน คือ ด่าน ฯ ห้วยใหญ่ ด่านฯ เขาชีโอน และ ด่านฯ อู่ตะเภา เพื่อให้การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรม เติมเต็มโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขยายโอกาสการค้าและการลงทุนกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต