fbpx

โครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 970,000.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับโครงการนี้ เป็นหนึ่งในโครงการที่กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญของการศึกษา และเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้น อีกด้วย