fbpx

ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรม “เติมศีล เติมบุญ”

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ท่าเรือแหลมฉบัง

Read more

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วย ครั้งที่ 32

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วย ครั้งที่ 32 เป็นเงิน 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้กับกลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม ชุมชนบ้านอ่าวอุดม โดยมีนางสุนันท์ เสียงดัง ประธานชุมชนบ้านอ่าวอุดม ประธานกลุ่มประมงต้นแบบฯและ

Read more

ข่าวท่าเรือแหลมฉบัง

เมื่อเวลา เวลา 10.00 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ร้อยตำรวจเอกธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางปิยะธิดา ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมในโอกาสที่ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม

Read more

ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานต้อนรับเรือ M.V.MSC MINA

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายกิตติคุณ ปิยะวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 สำนักอำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานต้อนรับเรือ M.V.MSC MINA

Read more

ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ พญ.เสาวนีย์ วิบูลสันติ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ พญ.เสาวนีย์ วิบูลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี และคณะ ในโอกาส “นิเทศ

Read more

ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีส่งมอบฝายในโครงการ ฅน…เก็บน้ำให้แผ่นดิน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ขจรยศ เกื้อหนุน ผู้อำนวยการกองการท่า นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีส่งมอบฝายในโครงการ ฅน…เก็บน้ำให้แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Read more

ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ขจรยศ เกื้อหนุน ผู้อำนวยการกองการท่า นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อยกระดับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

Read more

ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงานทำบุญกลางบ้านของชุมชนบ้านเนินทราย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงานทำบุญกลางบ้านของชุมชนบ้านเนินทราย เขตเทศบาลตำบลบางละมุง และร่วมทำบุญกลางบ้าน เป็นเงิน 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนางเชอลี่ สุขอุดม ประธานชุมชนบ้านเนินทรายเป็นผู้รับมอบเงินทำบุญดังกล่าว

Read more

ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 จำนวนเงิน 2,100,000.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

Read more

ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้ง สอบถามปัญหา

Read more