fbpx

พาสปอร์ตใหม่ใช้ได้ 10 ปี เริ่มกลางปี 2563

กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าโครงการ หนังสือเดินทางประเทศไทย หรือ พาสปอร์ตอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นพาสปอร์ตรุ่นใหม่ได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยจะเปิดให้ใช้บริการในช่วงกลางปี พ.ศ. 2563 โดยคาดว่าจะมีสิ่งที่แตกต่างจากเดิม ดังนี้ – เพิ่มชุดอุปกรณ์ประจำจุดบริการทำพาสพอร์ตจาก 313 ชุด เป็น 500 ชุด– เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเพิ่มไม่เกิน 15 จุด

Read more